Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Předmětem tohoto dokumentu je pro Vás informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a informace o Vašich právech a o formě, jak můžete svá práva uplatňovat. Doporučujeme všem stávajícím i budoucím zákazníkům seznámit se s tímto dokumentem.


Vážíme si vaší důvěry a chráníme Vaše osobní údaje před zneužitím a zásadně s nimi neobchodujeme. Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití, zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.

Ochrana dat, a především osobních údajů, je pro nás více než důležitá a děláme vše proto, aby veškeré osobní údaje byly v bezpečí a byly zpracovávány v souladu s právními předpisy.

Zpracování osobních údajů ve společnosti Tiles studio s.r.o., se sídlem Sokolská 1605/66 PSČ 120 00 Praha   IČO: 01427288, DIČ: CZ 01427288 (dále jen „správce“):

1. Důvody zpracování tohoto dokumentu

Vzhledem k nové právní úpravě přijaté Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nutné, abyste byli správcem informováni o právech a povinnostech spojených se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy nemusí být dán Váš výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a abyste případně udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy je podle právních předpisů Váš souhlas vyžadován.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Kontakt správce pro veškeré dotazy či připomínky ke zpracování osobních Vašich údajů tel. 603 857 404, mail jednatel@tiles-studio.cz

2.  Povaha zpracovávaných osobních údajů

Abychom mohli s Vámi uzavřít smlouvu a dodat objednané zboží či služby a vést s Vámi následnou komunikaci, zpracováváme jako správci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefon a další údaje potřebné pro vystavení faktury a dodacího listu.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je tedy plnění smlouvy (pokud je smlouva uzavřena osobní údaje od Vás získáváme výhradně vyplněním a odesláním objednávky na webových stránkách, e-mailem, telefonicky či ústně).

3.  Důvod a účel zpracovávání osobních údajů

a) Hlavním důvodem zpracovávání Vašich osobních údajů je požadavek na uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je dodávka produktů či služeb správce (viz. bod II.).

b) Vaše osobní údaje budou užívány pro účely plnění zákonných požadavků, zejména v rámci daňových povinností správce, archivačních a případně i jiných povinností, které správci ukládá zákon (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmů).

c) Pokud nevyjádříte svůj nesouhlas, budou Vaše osobní údaje využívány pro přímé marketingové činnosti vztahující se k povaze již vzájemně uzavřených smluv, zejména tedy zasílání nabídek doplňujících služeb, ceníků a novinek.

4. Doba uchovávání Vašich osobních údajů

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů Vašich osobních údajů. Jedná se především o dopravce zboží (Česká pošta, Doprava na paletách), dále o společnost zajišťující pro nás služby spojené s provozováním e-shopu (Ai-Vision), správce IT systému a externí účetní.

Se všemi zpracovateli máme uzavřené smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů a mlčenlivosti, aby Vaše osobní údaje zůstaly v bezpečí.

6.  Za podmínek stanovených ve směrnici GDPR máte následující práva:

a) Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR – můžete o nás požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně jejich zpracování a vyžádat si u nás přístup k těmto údajům.

b) Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování Vašich osobních údajů dle č. 18 GDPR – pokud jste u nás registrováni, můžete údaje změnit přímo po přihlášení do svého účtu. Samozřejmě nás pro změnu údajů můžete kontaktovat e-mailem, telefonicky či osobně.

c) Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR – kdykoliv nás můžete požádat o vymazání Vašich osobních údajů. Všechny Vaše údaje, které máme, smažeme bez zbytečného odkladu, pokud však Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro splnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich zájmů, jak je uvedeno výše (např. nutnost uchovat fakturační údaje na faktuře a nutnost jejich archivace ze zákona – v tomto případě by údaje byly uloženy i po odvolání Vašeho souhlasu a smazány a skartovány až po uvedené lhůtě.)

d) Máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.

e) Právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR k jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

f) Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce

g) Posledním Vaši právem je právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce přijal veškerá technická a organizační bezpečností opatření týkající se zabezpečení Vašich osobních údajů. Správce rovněž přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Osobní údaje, nezbytné pro plnění povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi námi, poskytujete na základě smlouvy. Pokud byste tyto informace neposkytli, nebo nás požádali o jejich vymazání, nebude naše spolupráce bohužel možná. To však nic nemění na Vašich právech.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jim pověřené osoby.

8. Závěr

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte i zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Jakékoliv změny budou rovněž zveřejněny na našich webových stránkách.

Máte-li jakékoliv dotazy či potřebujete poskytnout informace ohledně ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím:

Elektronické pošty – e-mail : jednatel@tiles-studio.cz

telefonicky 603 857 404  nebo

písemnou formou na adrese Tiles studio s.r.o., Konecchlumského 1146/1146, Jičín 506 01

V Jičíně dne 25. května 2018